Budem2.cz
Have an account? Sign in

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky týkající se poskytování služeb v rámci webové aplikace budem2.cz a jejího užívání vydané společností Klvaň corps s.r.o., IČO: 09350845, se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady (Praha 10), 101 00 Praha, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 334949 (dále jen „Společnost“) vydává Společnost dle ustanovení § 1758 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VOP“).

Definice
Pro účely těchto VOP se níže uvedenými pojmy rozumí následující:

Aplikace (Budem2)
Znamená webovou aplikaci budem2.cz ve vlastnictví Společnosti, kterou zároveň Společnost provozuje a umožňuje tak Členům předepsaným způsobem využívat její obsah.

Bonus
Znamená Kredity poskytnuté Členovi dle uvážení Společnosti (tzv. nenárokové Kredity poskytnuté jako bonus či odměna).

Člen
Znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která řádně dokončila Registraci.

Důvěrné informace
Znamenají veškeré informace týkající se, přímo i nepřímo související se Společností nebo Aplikací, které jsou blíže určeny v čl. 14. těchto VOP.

GDPR
Znamená nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Premium (rozšířené služby)
Znamená rozšíření služeb na základě poskytnutých údajů při Registraci Člena v rámci Aplikace týkající se zviditelnění, vylepšených funkcí Člena zpoplatněné za určitou výši Kreditů.

Objednávka
Znamená objednávkový formulář, který závazně vyplní každý Člen, jež má zájem o nákup Kreditů, a tento objednávkový formulář zašle Společnosti.

Občanský zákoník
Znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

Kredit
Znamená elektronické poukazy, které je možné uplatnit pouze v rámci Aplikace za účelem využití zpoplatněných služeb, a to předem stanoveným způsobem.

Kupní cena
Znamená částku, kterou je povinen Člen uhradit Společnosti za Kredity, stanovená v Sazebníku.

Potvrzení
Znamená potvrzení Objednávky ze strany Společnosti a okamžik uzavření kupní smlouvy mezi Společností a Členem, jejímž předmětem je nákup Kreditů.

Práva duševního vlastnictví
Znamenají veškerá autorská práva, patenty, práva k vynálezům a práva související, práva k databázím, užitné vzory, práva ke vzorům, ochranné známky, ochranné známky služeb, obchodní názvy, názvy domén, práva související s dobrým jménem, práva k nezveřejněným nebo důvěrným informacím a jiná obdobná práva nebo formy ochrany, které existují nebo budou existovat kdekoliv bez ohledu na jejich registraci.

Poplatek
Znamená příslušnou výši Kreditů určenou Sazebníkem, kterou je Člen povinen uhradit Společnosti za Premium a/nebo za využívání jiné zpoplatněné služby v rámci Aplikace.

Registrace
Znamená uzavření bezplatné smlouvy mezi Členem a Společností, jejímž předmětem je poskytování služby ze strany Společnosti spočívající v umožnění přístupu (formou uživatelského účtu) a využívání obsahu Aplikace, přičemž její nedílnou součástí jsou tyto VOP.

Sazebník
Znamená samostatný dokument obsahující aktuální cenu Kreditu a další skutečnosti s Kreditem spojené, zejména určité množství Kreditů, které lze zakoupit za zvýhodněnou cenu (balíček).

Není-li stanoveno jinak, má se za to, že jednotné číslo uvedené v těchto VOP zahrnuje číslo množné a naopak, a to s ohledem na účel a smysl daného ustanovení VOP.

Aplikace – poskytování služby
Společnost umožňuje Členům prostřednictvím Aplikace využívat v rámci jejího obsahu tyto služby:
poskytování prostoru pro zveřejňování osobního profilu za účelem seznamování;
využívání interních nástrojů, zejména interního chatu;
hodnotit ostatní Členy;
další služby poskytované v rámci Aplikace.

Členové berou na vědomí, že poskytované služby dle čl. 2.1 těchto VOP mohou být poskytovány třetími osobami, s nimiž má Společnost právní vztah.

Členové berou na vědomí, že obsah Aplikace může být ze strany Společnosti kdykoliv měněn.

Společnost je oprávněna některé služby poskytované v rámci Aplikace zpoplatnit.

Registrace
Aplikaci a poskytované služby může užívat pouze Člen, který řádně dokončil Registraci.

Člen provede Registraci následujícím způsobem:
vyplní požadované údaje, přičemž konkrétní obsah požadovaných údajů závisí na skutečnosti, zda Členem je fyzická nebo právnická osoba;
stanoví si své uživatelské jméno a heslo, přičemž za řádně stanovené uživatelské jméno je považováno pouze takové uživatelské jméno, které Aplikace vyhodnotí jako jedinečné;
potvrdí znění VOP, které mu budou před dokončením Registrace předloženy.

Registrace je řádně dokončena až okamžikem, kdy Člen obdrží na jím uvedenou emailovou adresu oznámení o dokončení Registrace a doručení tohoto oznámení předepsaným způsobem potvrdí.

Registrace je sjednána jako bezplatná.

Registrací se Společnost zavazuje poskytovat Členovi obsah Aplikace v rozsahu stanoveném těmito VOP a Člen se tím zavazuje užívat Aplikaci v souladu s těmito VOP.

Kredity a nákup Kreditů
Každý Člen je oprávněn za účelem užívání zpoplatněných služeb v rámci Aplikace zakoupit Kredity, které jsou nevratné a mimo Aplikaci nepoužitelné (tj. Člen není oprávněn požadovat jejich směnu zpět na české koruny či je užívat mimo Aplikaci).

Kredity je Člen oprávněn zakoupit kdykoliv v Aplikaci, přičemž aktuální ceny a nabídky balíčků Kreditů jsou stanoveny v samostatném Sazebníku.

Společnost je oprávněna poskytnout Členovi Bonus, jehož získání může být Společností podmíněno.

Kredity je možné získat na základě řádně vyplněné a Společnosti odeslané Objednávky.

Okamžikem odeslání Objednávky, se Objednávka považuje za závaznou nabídku ze strany Člena, který poptává poskytnutí Kreditů v množství stanoveném v Objednávce.

V případě, že Společnost Objednávku přijme bez výhrad, je povinna Členovi prostřednictvím emailové komunikace zaslat Potvrzení. Jakmile Člen obdrží Potvrzení, došlo k uzavření kupní smlouvy mezi ním a Společností na základě, které je Člen povinen zaplatit Společnosti Kupní cenu. Dojde-li k zaplacení Kupní ceny, je Společnost povinna bez zbytečného odkladu, nejpozději následující pracovní den, připsat Členovi zakoupené Kredity na účet vedený v Aplikaci.

V případě, že Společnost přijme Objednávku s výhradou, je povinna Člena kontaktovat s odůvodněním výhrad a přiložit pozměněnou Objednávku. Souhlasí-li Člen s uvedenými výhradami a i nadále má zájem na zakoupení Kreditů, zašle Společnosti pozměněnou Objednávku. Jakmile Člen obdrží od Společnosti Potvrzení, následuje stejný postupu jako v čl. 4.5 a 4.6 těchto VOP.

V případě, že Společnost nezašle Členovi Potvrzení či oznámení o výhradách k Objednávce ani do 5 pracovních dní po odeslání Objednávky Členem, platí, že Objednávka nebyla Společnosti doručena, a tato Objednávka pozbývá platnosti.

Poplatek
Členové, kteří mají zájem využít některou ze zpoplatněných služeb v rámci Aplikace, zejména o služby Premium, zviditelnění ve vyhledávání, jsou povinni Společnosti uhradit stanovený Poplatek.

Úhrada Poplatku je uskutečňována takovým způsobem, že Společnost je oprávněna si daný Poplatek dle Sazebníku za zpoplatněnou službu jednorázově strhnout z Kreditů připsaných na účtu Člena vedený v Aplikaci, přičemž o přesném vymezení strhnuté výše Kreditů z jeho účtu je Člen informován.

V případě, že Člen se strhnutím Kreditů za účelem úhrady Poplatku nesouhlasí, je oprávněn obrátit se na Společnost s námitkami. Takové námitky je Společnost povinna vypořádat nejpozději do 5 pracovních dní od jejich obdržení.

Pokud dojde k neoprávněnému strhnutí Kreditů Člena ze strany Společnosti, zavazuje se Společnost tyto Kredity bez zbytečného odkladu připsat Členovi na jeho účet vedený v rámci Aplikace zpět, a to pouze v případě prokázání objektivně neoprávněného strhnutí ze strany Společnosti.

Člen se zavazuje mít dostatečný počet Kreditů tak, aby Společnost mohla strhnout Sazebníkem stanovený Poplatek. Pokud Člen požadovanou výši Kreditů nemá, není oprávněn využít požadovanou zpoplatněnou službu v Aplikaci, přičemž má-li Člen i nadále zájem využít danou zpoplatněnou službu, musí navýšit počet Kreditů, a to způsobem dle čl. 4 těchto VOP.

Premium
Člen vlastnící dostatečný počet Kreditů je oprávněn v rámci Aplikace využívat tyto služby:
zvýhodněná pozice ve vyhledávání;
priorita zasílání zpráv;
žádné reklamy;
režim inkognito;
Příchozí lajky;
Další zpoplatněné služby:
zasílání dárků ostatním Členům;
TOPovaní Člena na hlavní stránce Aplikace;

Profil Člena slouží pouze k prvotnímu vyhledání, přičemž bližší podmínky si Členové mohou navzájem domluvit v interním chatu Aplikace.

Platební podmínky - úhrada Kupní ceny
Kupní cena je určena v českých korunách.

Společnost není plátcem daně z přidané hodnoty, tudíž jsou veškeré Kupní ceny uvedeny včetně DPH.

Člen je oprávněn uhradit Kupní cenu jedním z následujících způsobů:
platební kartou skrze platební bránu.

Společnost je povinna vystavit o zaplacení Kupní ceny daňový doklad, který bude Členovi doručen na jím uvedenou emailovou adresu.

Kupní cena je splatná ve lhůtě 14 dní ode dne obdržení Potvrzení.

Společnost není povinna poskytnout Členovi objednané Kredity do doby, než obdrží uhrazenou Kupní cenu v plné výši. V případě, že Člen neuhradí Kupní cenu ve lhůtě dle čl. 8.5 těchto VOP, Objednávka pozbývá platnosti (je stornována).

Kupní cena se považuje za zaplacenou okamžikem, kdy je připsána na bankovní účet Společnosti.

Společnost je oprávněna požadovat náhradu nadbytečných nákladů v případě zvolení jiného způsobu úhrady Kupní ceny, než je uvedený v čl. 8.3 těchto VOP, přičemž tento zvolený způsob musí být ze strany Společnosti předem schválen. Stejně tak je Společnost oprávněna požadovat náhradu nákladů v případě, že Členem uvedené platební údaje se ukáží jako nepravdivé, neúplné nebo nesprávné.

Práva a povinnosti Společnosti
Společnost bude při poskytování Aplikace postupovat řádně a s náležitou péčí.

Společnost je oprávněna Aplikaci a poskytované služby a další plnění poskytovat také prostřednictvím svých zaměstnanců, subdodavatelů či jiných subjektů, s nimiž má uzavřený právní vztah.

Společnost je oprávněna smazat/zablokovat jakoukoliv uživatelský účet Člena, která bude odporovat dobrým mravům nebo bude v rozporu s Pravidly etiky, které tvoří samostatný dokument k těmto VOP.

Společnost je oprávněna na základě předchozího upozornění Aplikaci dočasně znepřístupnit, a to za účelem pravidelné kontroly či zabezpečení.

Práva a povinnosti Člena
Člen je povinen poskytovat v rámci své Registrace pravdivé a úplné informace. V případě, že dojde k poskytnutí nepravdivých a/nebo neúplných údajů, Společnost neodpovídá za újmu, která v důsledku poskytnutí nepravdivých či neúplných údajů vznikne Členovi a/nebo třetí straně.

Člen není oprávněn nijak zasahovat do zdrojového kódu Aplikace.

Člen se zavazuje dodržovat v rámci Aplikace obecná pravidla slušného chování a etiky, právní předpisy a jiné samostatné dokumenty související s těmito VOP, zejména Pravidla etiky.

Společnost je oprávněna Členovi vytknout jeho nevhodné chování v Aplikaci či jeho chování v rozporu s těmito VOP. Vytknutí bude Členovi doručeno vždy prostřednictvím emailové komunikace. V případě, že Člen své chování v rámci Aplikace nenapraví, nebo jej Společnost bude opětovně upomínat (minimálně 3x), je oprávněna Člena z Aplikace vyloučit a jeho Registraci zrušit.

Doručování
Jakákoliv komunikace mezi Společností a Členem bude probíhat písemnou formou, a to primárně prostřednictví elektronické komunikace, nedohodnou-li se Společnost a Člen jinak.

Člen je povinen aktualizovat veškeré kontaktní údaje uvedené v rámci Registrace.

Odpovědnost
Společnost nenese odpovědnost za jakoukoliv újmu, která Členovi vznikne v důsledku porušení těchto VOP, jeho povinností či jiných právních předpisů při užívání Aplikace.

Společnost neodpovídá Členovi za žádnou škodu nebo újmu, která Členovi vznikla v důsledku užívání Aplikace. Dále Společnost neodpovídá za ušlý zisk nebo obrat, ztrátu obchodních příležitostí nebo za následné ztráty z nezrealizovaných právních vztahů, které si Člen v rámci Aplikace dohodl s jiným Členem.

Společnost nenese odpovědnost za platnost, účinnost, správnost a obsah jakéhokoliv právního jednání učiněného Členy v rámci Aplikace nebo na základě komunikace proběhlé prostřednictvím Aplikace. Společnost dále neodpovídá za obsah Aplikace a za její platnost a účinnost, a to zejména s ohledem na platné právní předpisy.

Společnost nenese odpovědnost za nemožnost poskytovat Aplikaci v rozporu s těmito VOP v důsledku zásahu vyšší moci, za které jsou pro účely VOP považovány mimo jiné přírodní katastrofy a události, nedostatek materiálu, omezení či zákazy dovozu/vývozu na státní a/nebo mezinárodní úrovni, ozbrojené nebo obdobné konflikty, ale také i výpadky elektřiny, internetu na straně Člena či blokace Aplikace otevřené na Členově zařízení.

Člen je vůči Společnosti odpovědný za veškerou újmu, která Společnosti vznikne v důsledku porušení těchto VOP.

Společnost neposkytuje Členovi žádné záruky ohledně ostatních Členů a jejich úkonů v rámci Aplikace, stejně tak Společnost nezaručuje Členovi jakoukoliv garanci kvality ostatních Členů.

Společnost dále neodpovídá za jakékoliv výpadky či nesprávné fungování Aplikace vzniklé na straně Člena, zejména za nedostatečnou konfiguraci Členova zařízení a tím za možnou nefunkčnost Aplikace.

Duševní vlastnictví
Společnost je a trvale zůstává výhradním držitelem Práv duševního vlastnictví k Aplikaci.

Společnost zůstává výhradním vlastníkem a autorem veškerých Práv duševního vlastnictví k Aplikaci, přičemž Členovi poskytuje pouze nevýhradní právo k užívání Aplikace, a to v souladu s těmito VOP.

Není-li mezi Společností a Členem ujednáno jinak, platí, že Člen:
je oprávněn užívat Aplikaci pouze ke sjednaným účelům;
není bez předchozího písemného souhlasu Společnosti oprávněn provádět jakékoliv změny, úpravy či doplnění Aplikace;
poskytovat jakoukoli licenci či oprávnění k Aplikaci třetím osobám;
není oprávněn Aplikaci jakkoliv rozmnožovat, rozšiřovat či zpřístupňovat třetím osobám.

Společnost je oprávněn užívat veškeré výstupy či jiná zjištění vytvořená v rámci Aplikace pro své interní účely a pro účely své podnikatelské činnosti. To neplatí pro získané osobní údaje Členů.

Důvěrné informace a povinnost mlčenlivosti
Za Důvěrné informace se považují veškeré informace týkající se, přímo i nepřímo související se Společností a/nebo Aplikací získané Členem, o nichž se dozvěděl v rámci užívání Aplikace a/nebo v rámci Členství a/nebo v souvislosti s tím.

Důvěrnými informace nejsou následující informace:
veřejně známé informace;
informace získané ještě před Registrací;
informace získané na základě zpřístupnění třetí strany, která je k tomu oprávněna;
informace, jejichž zveřejnění vyžaduje právní předpis nebo orgán státní moci.
Člen je povinen veškeré Důvěrné informace, a to bez ohledu, zda jsou takto výslovně označeny:
využívat pouze za účelem užívání Aplikace;
zajišťovat jejich zabezpečení a nakládat s nimi jako s informacemi tajnými a důvěrnými;
nepořizovat jejich kopie či jinak nezajišťovat jejich opisy, a to bez ohledu na způsob pořízení kopie;
neposkytovat informace či jejich část bez výslovného předchozího a písemného souhlasu Společnosti třetím osobám, to neplatí v případě nutnosti sdělení informací na základě právního předpisu či vyzváním orgánu státní moci;
veškeré získané informace a/nebo jejich opisy zničit v případě ukončení Registrace.

Povinnost mlčenlivosti dle tohoto ustanovení nepozbývá platnosti po ukončení Registrace, a to do doby, než Společnost daného Člena mlčenlivosti zprostí nebo dané informace pozbydou statusu důvěrnosti.

Ochrana osobních údajů
Společnost prohlašuje, že dodržuje pravidla pro ochranu osobních údajů stanovená příslušnými právními předpisy, zejména nařízením GDPR.

Společnost se zavazuje, že veškeré osobní údaje Člena bude používat a zpracovávat výhradě pro účely poskytování služeb v rámci Aplikace.

Veškeré zajištění ochrany osobních údajů včetně práv a povinností daných subjektů údajů jsou stanovena v samostatném dokumentu souvisejícím s těmito VOP uveřejněném v Aplikaci s názvem Zásady zpracování a ochrana osobních údajů (Privacy Policy).

Závěrečná ustanovení
Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti ke dni uveřejnění v rámci Aplikace.

Tyto VOP se řídí českým právem, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

V případě, že tyto VOP odkazují na další dokumentaci související s těmito VOP, jsou tyto dokumenty součástí těchto VOP, a to za předpokladu, že budou Členovi zpřístupněny v Aplikaci.

Pokud kterékoliv z ustanovení těchto VOP bude nebo se stane neplatným, nezákonným nebo nevymahatelným, nemá dané vliv na platnost, zákonnosti a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto VOP.

Je-li Členem osoba v pozici spotřebitele, je tento Člen oprávněn podat v případě, že dojde mezi Společností a tímto Členem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, spotřebitel návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce; Ústřední inspektorát – oddělení ADR, adresa: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; email: adr@coi.cz; web: adr.coi.cz. Takový Člen může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Tyto VOP jsou považovány za předsmluvní jednání ze strany Společnosti a jsou vždy dostupné v Aplikaci.

Společnost je oprávněna tyto VOP kdykoliv a dle svého uvážení měnit, přičemž jakákoliv změna či doplnění těchto VOP bude účinná k okamžiku uplynutí 5 (pěti) pracovních dní od uveřejnění úplného znění nového ustanovení VOP v rámci Aplikace. Společnost je povinna jakoukoliv změnu či doplnění ustanovení VOP předem oznámit, přičemž tuto povinnost splní obecným oznámením o změně ustanovení VOP s odkazem na jejich nové a úplné znění.

Dne 25.07.2022